Skip to main content

בית הפגודה

המבנה משמש כבית מגורים פרטי.
את המבנה ששימש בית מגורים פרטי עבור מוריס בלוך, תכנן האדריכל אלכסנדר לוי בשנות העשרים, בסגנון אקלקטי.
מתחילת שנות הארבעים ועד שנות השמונים שימש הבניין למטרות אחדות: מגורים, משרדים ומסחר. במרוצת השנים הידרדר מצבו של הבניין ובשנות השמונים ננטש כמעט לחלוטין והוכרז מבנה מסוכן. לאחר מכן הוכרז הבניין לשימור ולשחזור נאמן למקור. במחצית שנות התשעים רכש את הבניין  רוברט וייל וביקש להחזירו לשימושו המקורי – בית מגורים יוקרתי.
באמצעות שינוי תוכנית מתאר נקודתית אושרו תוספת קומת מרתף בגודל  המגרש כולו ובניית ביתן על הגג. כמו כן שוקם ושומר הבניין כולו תוך שמירה קפדנית על החזיתות המקוריות.
קומת המרתף החדשה נחפרה מתחת למבנה הקיים במבצע הנדסי מורכב, ובסופו של דבר נתמך הבניין כולו בגג של קומת המרתף. עבודות השימור בוצעו ברמה גבוהה ביותר בהתאם לסטנדרטים אירופיים קפדניים.
את העבודות ביצעו קבלנים מקומיים וקבלנים מאירופה, תוך הקפדה על שחזור מדויק ועל רמת גימור גבוהה. הבניין צויד במערכות אלקטרו-מכניות ובמערכות שליטה ובקרה מן המתקדמות ביותר.
במהלך השנים 2016-2017, חודשו חזיתות הבניין ושודרגו המערכות האלקטרו-מכניות.
עיריית תל אביב רואה בשיקומו ובשחזורו של בית הפגודה אחת מפסגות מפעל השימור בתל אביב.