Skip to main content

הביתן היהודי באושוויץ

ממשלת ישראל בישיבתה המיוחדת לציון יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קורבנות השואה, החליטה לפעול לחידוש הביתן היהודי במוזאון מחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו

הממשלה הטילה על יד ושם – רשות הזיכרון לשואה ולגבורה את האחריות ליישם את החלטת הממשלה מתקציב שהיא תקצה לכך.

כדי ליישם את החלטת הממשלה, פעלה יד ושם בשיתוף עם מוזאון אושוויץ-בירקנאו לשימור המבנה ולהקמת תערוכה חדשה בבלוק 27, הוא הביתן היהודי במוזאון אושוויץ-בירקנאו.

היסטורית, המבנה נבנה בשני שלבים עיקריים:
בשלב הראשון, במהלך מלחמת העולם הראשונה נבנו מרתף וקומת כניסה והמבנה היה חלק ממחנה פליטים. בין שתי מלחמות העולם, עת הייתה פולין עצמאית, שימש המבנה כמחנה של גדוד התותחנים הפולני. בשלב השני, לאחר החלטתו של הימלר בשנת 1941 להפוך את האתר למחנה ריכוז, נוספה לביתן זה כמו לרבים מן הביתנים במחנה עוד קומה.

עם החלטת ממשלת פולין להקים את מוזאון אושוויץ-בירקנאו בשנות ה-60 של המאה ה-20, הוקצו ביתנים רבים במחנה לתצוגות. בלוק 27, הוקצה לתערוכה מטעם העם היהודי.

התערוכה הראשונה הוקמה בשלהי שנות ה-60 של המאה העשרים, וחודשה בשלהי שנות ה-70. מאז שנות ה-70 לא שופץ הביתן ולא חודשה התצוגה. לאחר החלטת ממשלת ישראל משנת 2006, תוכננה והוקמה תצוגה חדשה לחלוטין הסוקרת בצורה כרונולוגית את התהליכים שהובילו לשואת יהודי אירופה. בביתן מוצגים הפרקים האלה: העולם היהודי לפני השואה, התעמולה הנאצית, הפתְרון הסופי, עדויות ניצולים, ספר השמות, אולם התייחדות ו"חדר השאלות הגדולות".

מלבד הקמת התצוגה היה צורך לשמר ולשקם את הביתן באופן מסיבי: לשפץ את הגג, את החזיתות, לעשות חיזוק קונסטרוקטיבי, לשמר אלמנטים מקוריים כגון דלתות, חלונות, סולמות ואת עליית הגג. מערכות אלקטרו-מכניות משוכללות הותקנו בביתן לצורך הפעלת התצוגות, וקליטת הקהל. בעת שחזור המבנה נמצאו שרידים היסטוריים לרבות ציורי אסירים ששולבו בתצוגה החדשה.

הפרויקט בוצע על ידי מדינת ישראל באדמת פולין, במתחם השייך למוזאון הלאומי אושוויץ-בירקנאו. עבודות השימור והחיזוק דרשו תיאום הדוק עם הרשויות בפולין, צוותי התכנון והביצוע היו מפולין ומישראל.

התצוגה כוללת עבודות אודיו-וידאו, מיצגים אמנותיים וכן את ספר השמות.

אפשר להמשיך ולקרוא בסיפורים שלנו.