Skip to main content

מרכז מורשת מנחם בגין

קרן מורשת מנחם בגין הוקמה במטרה ליזום, להקים ולקיים מפעלים להנצחת מורשתו של מנחם בגין ולהקים את מרכז מורשת מנחם בגין בירושלים.

המבנה הוקם בסמוך לכנסיה הסקוטית בשטח המהווה חלק מ"גבעת התנ"ך", מקום בעל היסטוריה יהודית ארוכת שנים.

הפרוגרמה למבנה כללה: מוסד מחקר והוראה הכולל ספריה, מרכז תצוגות ולימוד ואולם כינוסים.

המבנה הוקם באתר בו מצויים ממצאים ארכאולוגיים שחייבו עדכונים רבים בתכנון ובביצוע כדי לאפשר התאמת המבנה לממצאים שבאתר.

המקום משמש מוזיאון ומרכז מבקרים חינוכי ותרבותי חשוב במרכז ירושלים ושוקק פעילות בכל ימות השנה.