Skip to main content

משרד המשפטים – דוד המלך 20, ירושלים

מִנהל הדיור הממשלתי הוא יחידה בחטיבת הנכסים, הרכש והלוגיסטיקה באגף החשב הכללי במשרד האוצר. המִנהל מופקד בין היתר על מציאת פתרונות דיור למשרדי ממשלה וליחידות הסמך (למעט משרד הביטחון) וכן על ניהול נכסי המדינה בתחום המקרקעין המשמשים את משרדי הממשלה וכן על נכסים שאינם בבעלות המדינה.

המִנהל פועל בכמה אפיקים: רכישת מבנים המשמשים את משרדי הממשלה ויחידות הסמך או שכירת מבנים בעבורם; בניית מבנים; מכירתם; השכרתם; ואחזקתם.

הבניין הוקם בשנות ה-30 של המאה ה-20 והוא מיועד לשימור. במקור, המבנה תוכנן כמבנה דירות, הוסב לבניין משרדים ושימש את משרד הבריאות עד שנת 2012. לצורך כניסת אגף הרכש והמכרזים במשרד המשפטים למבנה הוכנה פרוגרמה והמבנה תוכנן והותאם לצורכי המשרד.

במבנה מרתף שירות וכן עוד ארבע קומות, בשטח טיפוסי של כ-300 מ"ר כל אחת.

לצורך התאמת המבנה לצורכי המשרד נעשה חיזוק קונסטרוקטיבי, חודש הגג ושומרו אלמנטים מקוריים כגון דלתות, מעקות ומדרגות. כמו כן, הותקנו בבניין מערכות אלקטרו-מכניות מודרניות ונעשו עבודות גמר מלאות כדי לאפשר שימוש מודרני במבנה.

במהלך הביצוע התגלו ממצאים שהצריכו היערכות מחודשת של המתכננים ושל הקבלן המבצע, כגון מאגר מים בשטח של כ-50% מקומת הקרקע.